Ομόφωνο Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας για τη διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος


Με τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Τεύχος Α’ / 17.1.2018) ψηφίστηκε η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Φορέας), ο οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή (παράγραφος 7, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4664/2020).


Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση του κλεισίματος του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος δημιουργεί πολλά και σοβαρά προβλήματα στους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ερμιονίδας, ήτοι Δικηγόρους – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου- που διατηρούν τα γραφεία τους στον Δήμο Ερμιονίδας, τους Συμβολαιογράφους του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, τους Δικαστικούς Επιμελητές του Εφετείου Ναυπλίου, τους Μηχανικούς ΠΕ Ερμιονίδας που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Ερμιονίδας, επιφέροντας ουσιώδη και ανυπέρβλητα κωλύματα στην ευόδωση του έργου τους, λόγω των ανύπαρκτων δομών (π.χ. έλλειψη ψηφιοποίησης) που να υποστηρίζουν επιτυχώς την ως άνω μετάβαση.


Η κατάργηση του άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος και η απορρόφησή του από το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και τούτο διότι οι αλλαγές δεν βασίζονται σε κάποια μελέτη που να λαμβάνει υπόψη της την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας, καθώς επίσης δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των δημοσίων εγγράφων και των πράξεων, αλλά και έκδοσης πιστοποιητικών για τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών της Ερμιονίδας.


Ειδικότερα, η κατάργηση του άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος στο Κρανίδι:

1.   Παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών της Ερμιονίδας για άμεση επίλυση των θεμάτων τους και την προστασία της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος, καθώς θα απαιτείται να διανύσουν αποστάσεις μετ’ επιστροφής 170 και πλέον χλμ., για να εξυπηρετηθούν σε κάθε εμπράγματη συναλλαγής τους.

2.   Δημιουργεί ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές.

3.   Θίγει άμεσα τους επαγγελματίες της περιοχής της Ερμιονίδας που το αντικείμενο τους συνδέεται με το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές κ.λ.π.).

4.   Θα οδηγήσει σε συσσώρευση των κτηματολογικών προβλημάτων, σε μη επίλυση τους, σε ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές και σε ωμή παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας των πολιτών του Δήμου Ερμιονίδας.


Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη, για λόγους ιστορικούς, φυσικούς, γεωπολιτικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς, η παραμονή, διατήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος, δεδομένου ότι το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος, το οποίο υφίσταται και λειτουργεί ως αυτόνομη υπηρεσία εντός της πόλης του Κρανιδίου,  εξασφαλίζει στους πολίτες της Ερμιονίδας: α) την άμεση, ουσιαστική και ασφαλέστερη επίλυση των διαφορών τους που ανακύπτουν, πέραν των άλλων, σε εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων τους καθώς και β) την ασφάλεια, νομιμότητα και διαφάνεια επί των εμπράγματων συναλλαγών τους.


Καταλήγοντας, ζητούμε:

1.   Να διατηρηθεί το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος στη φυσική του έδρα, ήτοι την πόλη του Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας. Διαφορετικά, να γίνει Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Αργολίδας.

 2. Να διατηρηθούν μόνιμα τα αρχεία των Βιβλίων του  Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος, των Κτηματολογικών Βιβλίων και του υπάρχοντος ηλεκτρονικού υλικού εξοπλισμού (Η/Υ, Κτηματολογικοί Χάρτες, Βιβλία Δηλώσεων-Ενστάσεων κ.λπ.) στην πόλη του Κρανιδίου, όπου ανήκουν ιστορικά, γεωπολιτικά και νομικά.

3.   Να συνεχιστεί η διενέργεια όλων ανεξαιρέτως, των μέχρι σήμερα συντελούμενων πράξεων που λαμβάνουν χώρα στο Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος, ήτοι των αναφερόμενων στα άρθρα 1192επ. ΑΚ , 220 ΚΠολδ, 995 παρ.2 Κπολδ, στον Κτηματολογικό Νόμο 2664/98, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και γενικότερα, κάθε πράξη για την οποία ο νόμος ορίζει υποχρέωση δημοσιότητας στα τηρούμενα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.

4.Ο Προϊστάμενος του υποκαταστήματος, να ασκεί με τη φυσική του παρουσία, το λειτούργημά του σε αυτό διενεργώντας άμεσα και απρόσκοπτα, όλες τις άνω αναφερόμενες πράξεις που συντελούνται σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

5.Να συγκροτηθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή αποτελούμενους από δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ώστε να προωθήσει τα παραπάνω αιτήματα μας στο αρμόδιο Υπουργείο.


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη